Arbetsskada: Vad är det och vilken hjälp finns att få?

05 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Arbetsskador är ett allvarligt problem som kan drabba anställda i alla branscher. En arbetsskada definieras som en fysisk eller psykisk skada som uppstår på grund av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. I Sverige finns det väl utarbetade system och resurser för att hjälpa dem som drabbas av arbetsskador, både vad gäller medicinsk behandling och ekonomisk ersättning.

Vad är en arbetsskada?

Arbetsskador kan delas in i tre huvudkategorier – olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar och färdolycksfall.

  1. Olycksfall i arbetet: Detta är den vanligaste typen av arbetsskada och inträffar när en anställd råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse under arbetet som leder till skada. Exempel inkluderar fall från stegar, klämning i maskiner eller kemiska brännskador.
  2. Arbetssjukdomar: Dessa skador utvecklas över tid som ett resultat av långvarig exponering för skadliga faktorer i arbetsmiljön. Vanliga arbetssjukdomar inkluderar belastningsskador, hörselnedsättning på grund av buller och sjukdomar orsakade av farliga ämnen, såsom asbest eller kemikalier.
  3. Färdolycksfall: Detta avser olyckor som inträffar under resan till eller från arbetsplatsen. Till exempel, om en anställd skadas i en trafikolycka på väg till jobbet, kan detta klassas som en arbetsskada.

arbetsskada

Hjälp och stöd vid arbetsskada

I Sverige finns det ett omfattande stöd- och ersättningssystem för dem som drabbas av en arbetsskada. Här är de viktigaste typerna av hjälp som finns att tillgå:

1. Sjukvård och rehabilitering

Om du drabbas av en arbetsskada är det första steget att söka medicinsk vård. Sverige har en välfungerande sjukvård som erbjuder akut behandling samt långsiktig rehabilitering. Rehabilitering kan inkludera fysioterapi, arbetsterapi och andra former av stöd för att hjälpa den skadade att återhämta sig och återgå till arbetet.

2. Anmälan till Försäkringskassan

Efter att ha fått medicinsk vård är det viktigt att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Detta bör göras så snart som möjligt för att påbörja processen för ersättning. Försäkringskassan bedömer om skadan kan klassificeras som en arbetsskada och hanterar ansökningar om ekonomisk ersättning.

3. Ekonomisk ersättning

Det finns flera typer av ekonomisk ersättning som kan vara tillgänglig vid en arbetsskada:

  • Sjukpenning: Om du är sjukskriven på grund av en arbetsskada kan du ha rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Denna ersättning baseras på din inkomst och betalas ut under sjukskrivningsperioden.
  • Arbetsskadeersättning: Om Försäkringskassan godkänner din skada som en arbetsskada kan du få arbetsskadeersättning. Detta kan inkludera ersättning för sjukvårdskostnader, rehabilitering och inkomstförlust.
  • Livränta: Om din arbetsförmåga är nedsatt på lång sikt på grund av skadan kan du ha rätt till livränta. Detta är en långsiktig ersättning som kompenserar för förlorad arbetsinkomst.

4. Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivare har en viktig roll när det gäller att förebygga och hantera arbetsskador. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att förebygga olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen. Om en arbetsskada inträffar, är arbetsgivaren också ansvarig för att anmäla skadan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

5. Fackligt stöd

Många anställda är medlemmar i fackförbund som kan erbjuda ytterligare stöd och rådgivning vid arbetsskador. Fackförbund kan hjälpa till med att anmäla skadan, ansöka om ersättning och ge juridiskt stöd om det uppstår tvister.

Fler nyheter